Wszyscy to wszyscy

Projekt o edukacji włączającej

Wszyscy to wszyscy

Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek” współpracuje ze

SPECJALISTYCZNYM CENTRUM WSPIERAJĄCYM EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW) W LASKACH

w ramach projektu grantowego

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Całkowity koszt grantu:

1 616 700,00 zł

Termin realizacji projektu:

1 lipca 2021 roku – 30 czerwca 2023 roku

Główny cel przedsięwzięcia grantowego:

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizatorzy projektu:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, którego organem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie